Denetleme Kurulu

Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri:

Denetim Kurulu 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca seçilir. Denetim Kurulu aralarında yapacakları ilk toplantıda bir başkan ve üyelerini belirler.

Denetim Kurulu; Derneğin, Tüzüğü’nde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,  defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Sosyal Medyada Paylaşın