ÜYELİK BAŞVURU ŞARTLARI

Derneğe sadece;

1.Her türlü ağaç, ağaç mamülleri ve kompozit malzemeleri işlemeye mahsus makinelerin,

2.Birinci maddede belirtilen makineler ile birlikte çalışan ve yine birinci maddede belirtilen ürünler üzerinde işlem yapmaya mahsus tamamlayıcı ve/veya yardımcı,

i) makinelerin

ii) ekipmanların

iii) donanımların

imalat ve/veya mümessillik hizmetlerini sağlayan tüzel ve gerçek kişi kuruluşlardan aşağıdaki şartlara haiz olanlar asil üye olabilirler. 

 

Üretici Firmalar:

  1. En az 2 yıllık tüzel kişi şirket veya gerçek kişi olmak,
  2. Firmanın, ilgili resmi kurumdan alınmış Kapasite Raporuna ve ürünlerinin CE Belgesi’ne haiz olması,
  3. Şirketi, AİMSAD’da temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi veya imza yetkilisince yazı ile görevlendirilmiş şirket ortağı, şirket müdürü veya bordrolu şirket personeli olması.

 

Mümessil Firmalar:

  1. En az 2 yıllık şirket (tüzel kişi) olmak,
  2. Üretici firmadan alınmış güncel Mümessil, Distribütör ve/veya Yetkili Satıcılık Belgeleri’ne veyahut da üretici firma antetli ve onaylı resmi bir yazıya sahip olmak,
  3. Firma sahibinin en az Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu mezunu veya ustalık belgesine sahip olması ya da yanında bu nitelikleri haiz en az 1 teknik eleman çalıştırıyor olması,
  4. Şirketi, AİMSAD’da temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi veya imza yetkilisince yazı ile görevlendirilmiş şirket ortağı, şirket müdürü veya bordrolu şirket personeli olması.

 

Yukarıdaki şartlara haiz olup, işbu Tüzük hükümlerine göre asli üye olmak isteyen tüzel ve gerçek kişi işletmeler, Dernek Yönetim Kurulu’na başvururlar. Başvuru yazılı olup Dernekçe hazırlanmış üye giriş beyannamesini doldurmak, imzalamak ve Dernek Genel Sekreterliği tarafından bildirilen bilgi ve belgeleri iletmek, o yıl için belirlenen üye giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi müracaat sırasında ödemesi suretiyle olur. Üye giriş ödentisinin tamamı, içinde bulunulan senenin yıllık ödentisinin ise gereken (kalan aylara isabet eden) bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyelik işlemleri başlatılmaz. Müracaat sahibinin herhangi bir sebeple üyeliğe kabul edilmemesi ve/veya müracaatını geri çekmesi halinde ödemelerin tamamı ret kararına ve/veya müracaatını geri çekmesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içerisinde iade edilir.

Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliğe tavsiye edilmediği sürece, müracaat sahibinin en az iki üye tarafından tavsiye edilmesi zorunludur. Müracaatlar ayrıca tüm üyelere e-posta ile duyuru yapılarak başvuru hakkında varsa görüşleri talep edilir.

Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Dernek Üye Defteri”ne kaydı yapılır.

Yönetim Kurulu üyelik için müracaat eden tüzel ve gerçek kişi işletmenin başvurusunu en çok 30 (otuz) gün içerisinde üyeliğe kabul veya ret şeklinde karara bağlayıp sonucunu ilgilisine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir. 

Üyeliğe kabul edilmeyenler, başvuru sonucunun kendilerine bildirim tarihi üzerinden 2 (iki) yıl geçmeden tekrar Derneğe üye olmak üzere başvuruda bulunamazlar. Üyelikten çıkan ve çıkarılan üyeler için de aynı koşul geçerlidir.

Derneğin şubeleri açılması halinde, Dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları ilgili şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları da şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri Şube Yönetim Kurulları tarafından yapılır ve en çok 30 (otuz) gün içinde bir yazıyla Genel Merkez’e bildirilir. 

Hiç kimse Derneğe üye olmaya, Dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

Dernek üyeleri eşit haklara sahip olup; her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Derneğe üye olan tüzel kişi, temsil ve ilzamla yetkili kişi veya bu kişi tarafından temsille görevlendireceği bir kişi vasıtasıyla oy kullanır. Temsilcinin kendisi üye firmanın doğrudan temsil ve ilzamına yetkili değil ise; bu temsilcinin Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Ortağı, Şirket Müdürü veya şirket ücret bordrosuna kayıtlı olması gerekir. Tüzel kişi üyelerin görevlendirdikleri kişilerin, kendi tüzel kişiliklerinde meydana gelen değişiklikleri (İşten ayrılma, görev değişikliği, hisse devri vb. gerekler) derhal Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildireceklerdir.

İstenen Evrak Listesi aşağıda belirtilmiştir. 

AİMSAD Üyeliğine ilişkin Ortaklar Kurulu Kararı (Örnek için tıklayınız)
Tüzel Kişiliğin:
Vergi Levhası Fotokopisi
Kuruluşa İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
Bağlı Bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili Kişilere Ait İmza Sirküleri Fotokopisi
Üretici ise Güncel Kapasite Raporu
İthalatçı ise Üretici firmadan alınmış güncel Mümessil, Distribütör ve/veya Yetkili Satıcılık Belgeleri’ne veyahut da üretici firma antetli ve onaylı resmi bir yazı
Firmayı Temsil Edecek Kişinin:
İkametgah Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Vesikalık Fotoğraf
Kan Grubu Kartı veya Ehliyet Fotokopisi