DENETLEME KURULU

ASİL ÜYELER

Üye

Fehamettin TAŞKAYA

F.N.T. Ahşap İşleme Makineleri San. Tic. A.Ş.

Üye

Bülent ESEN

TURHAN Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.

Üye

Ömer BARAN

ÖKG Özkonyalılar Grup Mak. San. Tic. Ltd. Şti.

 

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Denetim Kurulu 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca seçilir. Denetim Kurulu aralarında yapacakları ilk toplantıda bir başkan ve üyelerini belirler.

Denetim Kurulu; Derneğin, Tüzüğü’nde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,  defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.