MESLEKİ ETİK KURULU VE HAKEM HEYETİ

MESLEKİ ETİK KURULU ve HAKEM HEYETİ

ASİL ÜYELER

Üye

Nezih ÜSTÜNKARLI

Üstünkarlı Makine A.Ş.

Üye

Mustafa ŞEKERCİ

AC İhracat İthalat ve Paz. Ltd. Şti.

Üye

Ayhan NECİPOĞLU

As Makina San. ve Teknik Hizmetler Tic. Ltd. Şti.

 

MADDE 20:      MESLEKİ ETİK KURULU VE HAKEM HEYETİ

1) Görev ve Yetkileri

Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti, Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile üç yıl için seçilecek 3 (üç) asil, 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti asil üyeleri arasında yapılacak ilk toplantıda, üyeler, kendi aralarından bir başkan seçerler.                                                                                                

Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti’nin görev ve yetkileri şunlardır:

Tüzüğün 8. ve 38. Maddeleri’nde belirtilen koşullar uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından kendisine tevdi edilen konuların görüşülerek tavsiye kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirilmesi;
Dernek üyelerinin birbirleri hakkındaki şikayetlerinin, özellikle serbest rekabet koşullarını ve Dernek üyelerinin birbirlerinin kişisel ve ticari itibarlarını zedeleyecek davranışlar ile ilgili şikayetlerin tetkik edilip, ayrıca taraflar toplantıya davet edilerek şikayet ve savunmalarının dinlenerek tarafların öncelikle ve ivedilikle uzlaştırmaya çalışılması, uzlaşma mümkün olmadığı takdirde tavsiye kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirilmesi;
Üçüncü şahısların Dernek üyeleri hakkındaki şikayetlerinin tetkik edilip görüşülerek; uyarma, kınama veya üyelik kesin çıkarmaya yönelik tavsiye kararını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirilmesi;

Kararlar oy çokluğu ile alınır. Kararlarda oy eşitliği olması halinde başkanın oyu 2 oy sayılır.

Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti üyeleri kendi haklarındaki konuların görüşülmesi esnasında görüşmelere ve kararlara katılamazlar.

Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti en az 2 üyenin katılımı ile toplanabilir.

Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti’nin aldığı kararlar tavsiye kararı niteliğinde olup, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı takdirde tatbik edilir.

 

2) Disiplin Suçları, Cezaları ve Uygulamaları

Aşağıdaki yazılı tutum, davranış ve eylemler ile bunların yapılmasını desteklemek, kolaylaştırmak, övmek dernek suçudur.

Disiplin cezaları; üyelerden Tüzüğe, Genel Kurul kararlarına, ya da yönetmeliklere aykırı hareketleri görülenlere, Dernekle ilgili konularda gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarara neden olanlara verilir.

Suçların ve cezaların açık olması esastır. Hiç kimse aynı olaydan ötürü ikinci kez cezalandırılamaz.

Hakkında kovuşturma açılmış üye, yöneltilen suçla ilgili karar kesinleşene kadar Yönetim Kuruluna sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.

Disiplin suçu oluşturan eylemler öğrenilme tarihinden (6) altı ay, eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren (1) bir yıl içinde herhangi bir disiplin kovuşturmasına konu edilmediği takdirde disiplin cezaları bakımından zaman aşımına uğrarlar.

 

(U) Uyarma cezasını gerektirecek eylem ve davranışlar:

1.  Dernek üyelerinin kişilik haklarına saldırıda bulunmak. (U)

2. Dernek çalışmalarında dernek üyelerine karşı sözlü saldırılarda bulunmak. (U)

 

(K) Kınama cezasını gerektirecek eylem ve davranışlar:

Yetkili ve görevli organ ve kurulların yasa ve tüzük kuralları içinde verdikleri görevleri mazeretsiz yapmamak ve engellemek. (K)
Derneğin kararlarını, konuşmalarını veya derneğin bilgi ve belgelerini açıklamak. (K)
Dernek mallarına kasıtlı zarar vermek. (K)
Genel ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunarak Derneğin ve sektörün onurunu zedelemek. (K) 
Derneğin yetkili kurullarının çalışmalarını engellemek, bozmak ve bozdurmak amacı ile yetkili organlara ve kişilere karşı Tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü eylemde bulunmak. (K) 

 

(KÇ) Kesin Çıkarma cezasını gerektirecek eylem ve davranışlar:

Dernek adına aldığı görevi ve yetkileri kötüye kullanmak. (KÇ)
Dernek çalışmalarında dernek üyelerine karşı fiili saldırıda bulunmak. (KÇ)
Derneğin parasını veya mallarını zimmetine geçirmek. (Kanuni kovuşturma hakkı saklıdır) (KÇ)
Hangi unvanda olursa olsun Dernek üyesine karşı aleni olarak hakaret edici sözler söylemek. (KÇ)
Hangi unvanda olursa olsun Dernek üyesine karşı fiili eylemde bulunmak. (KÇ)

 

Yukarıda belirtilen koşullardan en az birinin oluşması halinde, ilgili üye, Yönetim Kurulu kararıyla Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyetine sevk edilir. Sevkle birlikte Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde ilgili üye hakkında tedbir işlemleri uygulayabilir.

Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti, kendisine tevdi edilen konu hakkında, ilgili üyenin yazılı savunmasını da alarak, cezalandırma ve hatta üyelikten çıkarılma koşullarının oluşup oluşmadığına dair raporunu yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. İlgili üyenin yazılı savunma vermemesi bu süreyi uzatamaz, bu durumda üyeden yazılı savunma alınmaksızın yazılı rapor oluşturulur.

Kurula sevk edilen üyenin yazılı savunma hakkı vardır. Kurul gerekli görürse üyenin sözlü savunmasını da alabilir. Yazılı savunma için süre, savunmaya çağrı yazısının üyeye tebliğinden başlamak üzere 15 gündür. Bu sürede savunma yapmayanlar haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar. Savunmaya çağırma Kurul Başkanlığı’nca yazı ile yapılır. Bu yazıda cezaya neden olacak eylemler açıkça belirtilir. Kurul, kendilerine gönderilen işleri 6 ay içinde karara bağlar. Bu süre içinde sonuçlandırılamayan işler için gerekçesi gösterilerek Yönetim Kurulu’ndan en fazla 3 aylık süre istenebilir.

Cezalandırılması veya dernek üyeliğinden çıkarılması istenen üye aynı zamanda Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti üyesi ise, cezalandırma veya üyelikten çıkarılma istemi görüşülürken bu üye oy kullanamaz. Oyların eşitliği halinde Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti Başkanı’nın oyu iki oy sayılır.

Üyelerin cezalandırılmasında veya dernek üyeliğinden çıkarılmasında nihai kararı Yönetim Kurulu verir.

 

Yönetim Kurulu’nun üyelere verebileceği cezalar şunlardır;

 

1 – UYARMA: İlgili üyeye davranışının uygunsuz görüldüğünün yazıyla bildirilmesi.

2 – KINAMA: Bir üyenin davranışının kusurlu olduğunun kendisine ve tüm üyelere duyurulmasıdır.

3 – DERNEK ÜYELİĞİNDEN KESİN ÇIKARMA: Üyenin süresiz olarak dernekten çıkarılarak kaydının silinmesidir.

 

Disiplin cezası verilmesine neden olan tutum, davranış ve eylemlerin tekrarında bir üst derecede ceza uygulanır.

Kınama cezası alanlar 1 yıl süre ile Yönetim, Denetleme ve Mesleki Etik Kurulu ve Hakem Heyeti üyeliklerine seçilemezler, seçilmişlerse görevlerinden alınırlar.

Kınama cezası üyenin yazılı bulunduğu üye kayıt defterine işlenir.

Kesin Çıkarma cezası alan üyenin adı üye kayıt defterinden silinir, varsa kimlik kartları geri alınır. Adı Genel Sekreterlikçe bütün üyelere bildirilir.


KARARLAR

Yönetim Kurulu toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir.

Yönetim Kurulu’nca verilen kararlar, ilgililere tebliğ edilmek ve gereği için Genel Sekreterliğe gönderilir.


İTİRAZLAR

Yönetim Kurulu’nun Disiplin kararlarına karşı bir defaya özgü olmak üzere Olağan Genel Kurul’da görüşülmek için itiraz edilebilir. İtiraz eden üye, itirazını Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapar. Yönetim Kurulu, itirazı Genel Kurul gündemine alır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun Disiplin kararını hafifletmek veya tüm sonuçlarıyla kaldırmak yetkisine sahiptir. Ancak, bu halde görevini yapmış olan Yönetim Kurulu üyeleri ile Derneğin hükmi şahsiyetinden maddi ve manevi tazminat talep edemez, edilemez. Dernek Kurul ve organlarının kararlarına karşı, yasalara ve tüzüğe uygun itiraz hakkı sınırlanamaz ve itiraz suç sayılamaz.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu süre içerisinde derneğe olan birikmiş aidat ve diğer borçlarını ödemek zorundadır.